Osakassopimus

Kun yritystoimintaa harjoitetaan osakeyhtiömuotoisesti ja osakkaita on useampia kuin yksi, kannattaa omistajien laatia sopimus, missä osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtiössä. Tätä sopimusta kutsutaan osakassopimukseksi. Tässä sopimuksessa voidaan sopia myös yhtiön ja osakkaiden välisistä suhteista.

Osakassopimus astuu yrityksen kuvioihin mukaan, kun osakkeenomistajat kaipaavat yksityiskohtaisempia sääntöjä keskinäisten suhteidensa järjestämiseen kuin mitä osakeyhtiölaki tarjoaa. Sopimuksella ei ole vakiintunutta muotoa, koska sillä voidaan tavoitella eri asioita. Tämän vuoksi jokainen osakassopimus on syytä laatia yksilöllisesti ja jokaisen yrityksen kohdalla tarkasti omat tarpeet miettien.

Mitä osakassopimuksella voidaan sopia

Osakassopimuksella voidaan sopia esim. hallitusten jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten nimeämisestä, toimivaltuuksista, osakkeiden luovutusrajoituksista, voitonjaosta, kilpailunrajoituksista tai salassapitomääräyksistä. Etenkin pienissä yrityksissä osakassopimusta pohdittaessa on hyvä huomioida tilanteet myös osakkaiden mahdollisten avioerojen ja kuoleman varalta. Nämä voivat olla yrityksen toiminnan kannalta hyvin kriittisiä tilanteita ja on hyvä, että niihin on varauduttu etukäteen. Hyvin laadittu ja monipuolisesti eri tilanteet huomioonottava osakassopimus voi olla yrityksen jatkuvuuden kannalta jopa ratkaiseva, jos esim. yrittäjällä ei ole avioehtoa puolisonsa kanssa.

Osakassopimus on luottamuksellinen

Osakassopimus on siinäkin mielessä hyvä työkalu, että se on luottamuksellinen, eivätkä sen yksityiskohdat ole ulkopuolisten tiedossa. Esimerkiksi osakeyhtiön yhtiöjärjestys löytyy kaikille kiinnostuneille pientä maksua vastaan kaupparekisteristä. Näin osakassopimukseen voi kirjata asioita, jotka halutaan pitää osakkaiden keskinäisessä tiedossa. Se on myös joustavampi väline kuin yhtiöjärjestys. Toisaalta tässä on myös sen heikkous: osakassopimuksella on heikompi sitovuus kuin yhtiöjärjestyksellä.

Koska osakassopimus sääntelee sopimukseen sitoutuneiden osakkaiden välisiä suhteita, on hyvä huomioida, että sopimus sitoo vain sen osapuolia. Osakassopimuksella ei siis voida velvoittaa kolmansia osapuolia sopimuksen velvoitteisiin. Tämä poikkeaa yhtiöjärjestyksestä, sillä yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat kaikkia osakkeenomistajia.

Se toimii yhtiöjärjestystä täydentävänä sopimuksena. Osakassopimusta laadittaessa onkin syytä pohtia osakkaiden tavoitteet yhtiössä ja selkeyttää, että ne ovat samanlaiset. Näin voidaan varmistua siitä, että yhtiön kaikki osakkaat ovat menossa samaan suuntaan. Tämän vuoksi kannattaakin suhtautua varauksellisesti valmiisiin sopimuspohjiin ja -malleihin. Kaikkien osakkaiden on ymmärrettävä, mitä osakassopimus tarkoittaa ja mihin siinä sitoutuu.