Hoitotahto

Hoitotahdosta määritellään Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki). Se pohjautuu ajatukseen, että potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on siis laissa määritelty itsemääräämisoikeus, jota on kunnioitettava häntä hoidettaessa. Hoitotahto on hyvä tapa toteuttaa tätä itsemääräämisoikeutta, jos ei pysty sitä enää hoitotilanteessa muutoin tekemään. Potilaan kieltäytyessä jostain hoidosta tai toimenpiteestä, on häntä mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos täysi-ikäinen potilas ei voi jostain syystä itse päättää hoidostaan, on tärkeää hoitopäätöstä tehtäessä kuultava potilaan laillista edustajaa tai lähiomaista ja muuta läheistä. Näitä henkilöitä voi halutessaan määritellä itse esim. edunvalvontavaltuutuksen avulla. Näiltä henkilöiltä on saatava suostumus tärkeän hoitopäätöksen tekemiseen. Näitä tilanteita ovat ainakin sellaiset, kun on tarpeen varmistua potilaan suostumuksesta hoitoon esimerkiksi silloin, kun hoitoon liittyy vaaratekijöitä tai kun valittavana on eri hoitovaihtoehtoja.

Tässä kohdin on myös huomioitava potilaan aiemmin tekemä hoitotahto, läheisten tulee ottaa se huomioon suostumusta antaessaan. Lakia säädettäessä pidettiin tärkeänä, että potilasta olisi pyrittävä hoitamaan sen mukaisesti, mitä hän päättäisi, jos hän kykenisi terveesti tekemään ja ilmoittamaan päätöksensä. Hoitotahdossa ilmaistaan, millaista hoitoa henkilö haluaa elämän loppuvaiheessa tai ollessaan muusta syystä (esim. tajuttomuus, onnettomuus) kykenemätön ilmaisemaan omaa tahtoaan. Hoitotahto on tarkoitettu sovellettavaksi silloin, kun paranemisen mahdollisuuksia ei ole.

Hoitotahto sitoo hoitohenkilökuntaa, jos ei voida perustellusti olettaa henkilön mielipiteen muuttuneen se laatimisen jälkeen. Hoitotahto voidaan tehdä kirjallisesti tai jopa suullisesti, mutta nykyään se on kätevää tehdä Omakanta -järjestelmässä Kanta.fi. Siellä se on saatavissa hoitaville tahoille. Samalla Kanta.fi -järjestelmässä voi tehdä elinluovutustahdon.

Hoitotahdossa voidaan määritellä esimerkiksi se, milloin lopetetaan mahdolliset elintoimintoja ylläpitävät hoitotoimet. Netistä löytyy monenlaisia erilaisia pohjia hoitotahdon laatimiseen, niitä kannattaa tarkastella laajasti omaa hoitotahtoa laatiessaan. Hoitotahtoon kannattaa kirjata tahtonsa mahdollisimman selkeästi, esimerkiksi mitä haluaa, kun hoidossa pohditaan vaikkapa elintoimintoja ylläpitävien laitteiden käyttöä.

Hoitotahto kannattaa päivittää määrävälein. Terveydenhuollon kehittyessä on mahdollista, että hoitotoimenpiteet ovat kehittyneet hoitotahdon kirjoittamisen jälkeen, jos aikaa on kulunut kovin pitkästi. Se voi muuttaa esimerkiksi mahdollisuuksia selvitä jostain sairaudesta, mistä aiemmin ei olisi ollut mahdollista.