Perunkirjoitus ja perukirja

Vainajan jälkeen on toimitettava perunkirjoitus kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Perunkirjoituksen ajan ja paikan päättää se osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on. Hänellä on perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus. Perunkirjoituksessa selvitetään pesän osakkaat ja lasketaan pesän varat ja velat vainajan kuolinhetkellä perinnönjakoa varten eli laaditaan perukirja. Perukirja toimii myös perintöverotuksen pohjana. Vaikka pesä olisikin varaton, on siitä laadittava perukirja.

Perunkirjoituksen toimittamisesta vastuussa oleva pesän osakas valitsee kaksi uskottua miestä, jotka laativat perukirjan. On suositeltavaa, että ainakin toisella uskotuista miehistä olisi tietoa perintö- ja verolainsäädännöstä. Pesän ilmoittajan on merkittävä perukirjaan valaehtoinen vakuutus, että perukirjaan merkityt tiedot ovat oikeat, eikä mitään ole jätetty tahallisesti ilmoittamatta.

Perunkirjotuksessa selviävät vainajan varojen ja velkojen lisäksi myös se, onko vainajalla ollut testamenttia ja/tai avioehtosopimusta, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita sekä mahdolliset ennakkoperinnöt. Jos perittävä oli kuollessaan avioliitossa, on perukirjassa oltava sekä vainajan että elonjääneen puolison omaisuus sekä heidän yhteinen omaisuutensa.

Perukirjan osakasluettelo voidaan vahvistaa oikeaksi digi- ja väestötietovirastossa. Se ei ole kuitenkaan pakollista, eikä läheskään aina edes tarpeellista. Vahvistaminen tapahtuu vain osakasluettelon suhteen, muita asioita viranomainen ei perukirjasta selvitä. Vahvistaminen helpottaa käytännössä asioiden hoitamista esim. pankissa. Jos kuolinpesä myy esimerkiksi omistamiaan kiinteistöjä, on osakasluettelon vahvistus käytännössä tehtävä. Kuolinpesän osakkaat voivat tällöin vahvistetulla perukirjalla osoittaa, että he voivat edustaa kuolinpesää kiinteistökaupassa.  Perukirjan ja sen liitteiden kopiot on toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilauudesta. Verohallinnossa perukirja ja sen liitteet arkistoidaan sähköisinä tallenteina, mistä se löytyy tarvittaessa myöhemmin