|

Perinnönjako

Perinnönjako tarkoittaa sitä, että kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisille ja kuolinpesä lakkaa olemasta. Kuolinpesän perillisiä ja yleistestamentin saajia kutsutaan kuolinpesän osakkaiksi. Myös leski on kuolinpesän osakas siihen asti, kun kuolleen ja eloon jääneen puolison osalta on toimitettu ositus. Jos puolisoilla oli avio-oikeuden poissulkeva avioehto, ei leski ole kuitenkaan lainkaan pesän osakas. Jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa.

Huomioitavaa ennen perinnönjakoa

Ennen perinnönjakoa on siis selvitettävä, onko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja haluaako puoliso tässä tapauksessa tasinkoa vainajan omaisuudesta, jos hänellä on siihen oikeus. Verotuksen kannalta on olennaista se, missä vaiheessa leski mahdollisesti ilmoittaa tasinko-oikeudesta luopumisestaan.

Perinnönjakoa toteutettaessa on syytä ottaa huomioon monia asioita. Haasteena jaon toteuttamisessa voi olla, että osakkaat saattavat olla erimielisiä siitä, miten asiat olisi syytä hoitaa. Koska sopimusjaossa osakkaat sopivat yhdessä, miten omaisuus pesästä jaetaan, nämä erimielisyydet voivat olla esteenä sopimusjaon toimittamiselle. Tällöin vaihtoehtona on pesänjakajan toimittama virallisjako eli toimitusjako.

Jakamaton pesä

Kuolinpesä voidaan pitää myös jakamattomana tai pesässä voidaan toteuttaa osittainen perinnönjako. Jakamattomassa pesässä eläminen tarkoittaa sitä, että päätökset kuolinpesän asioista on tehtävä yksimielisesti, vain kiireelliset asiat voi hoitaa pesänosakas yksin. Se on siis suhteellisen hankala tapa hallita pesää. Toki hallinnoimisen helpottamiseksi voidaan valtuuttaa joku hoitamaan pesän asioita. Osittaisessa perinnönjaossa vain tietty osa vainajan omaisuudesta jaetaan ja muu osa säilyy jakamattomana. Esimerkiksi tietyn osakkaan jako-osuus voidaan erottaa kuolinpesästä.

Sopimusjako

Sopimusjaossa osakkailla on sopimusvapaus, ja he voivat sopia mitä omaisuutta kunkin perillisen jako-osaan tulee. Omaisuuden arvon osalta osakkaat eivät ole sidottuja perunkirjoitusarvoihin, vaan omaisuus arvostetaan jakohetken käypiin arvoihin. Sopimusjaossa osakkaiden on päästävä omaisuuden arvostamisesta yksimielisyyteen. Jotta perinnönjaossa ei syntyisi lahjaveroseuraamuksia, on omaisuuden arvostamiseen ja sen jakamiseen kiinnitettävä huomiota. Jos joku osakkaista (tai leski) luopuu osuudesta toisen hyväksi, voidaan se tulkita lahjaksi, joka on lahjaverotuksen alainen. Jos joku osakkaista lunastaa omaa perintöosuuttaan suuremman osuuden omaisuudesta ja hän käyttää siihen kuolinpesän ulkopuolisia varoja, lunastaja joutuu maksamaan varainsiirtoveroa luovutushinnasta, joka on rahoitettu pesän ulkopuolisilla varoilla. Haasteita voi tulla esimerkiksi kiinteistöjen jakamisessa, jos pesässä ei ole juuri muuta varallisuutta kuin se, eivätkä osakkaat halua yhteisomistussuhdetta syntyväksi.

Jaosta on laadittava perinnönjakokirja. Se on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava tai valtuutettava joku henkilö allekirjoittamaan se. Lisäksi perinnönjakokirjassa on oltava kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.

Perinnönjako Toimitusjakona

Toimitusjaossa kuolinpesän osakas voi hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta, joka määrä siihen sopivan henkilön. Hakemuksessa esitetään samalla henkilöä pesänjakajaksi. Tämän esitetyn henkilön suostumus on oltava tässä vaiheessa jo varmistettuna. Pesänjakaja pyrkii saamaan osakkaat sopimaan jaosta, mutta jollei sopua osakkaiden välille saada aikaan, hän toimittaa jaon. Osakkaat voivat päästä sopimukseen osasta omaisuuden jaosta, jolloin tämä sopimus sitoo pesänjakajaa. Pesänjakaja suorittaa lähtökohtaisesti jaon siten, että kukin osakas saa osansa kaikesta omaisuudesta. Jos jakoa ei saada muuten toimitetuksi, voi pesänjakaja myös esittää oikeudelle, että tietty omaisuus tai koko pesän omaisuus on pesänjakajan toimesta myytävä. Pesänjakaja allekirjoittaa toimittamansa jaon jakokirjan ja toimittaa siitä kappaleet kullekin osakkaalle. Pesänjakajalla on oikeus saada työstään korvaus pesän varallisuudesta. Pesänjakajan tekemää jakoa osakkaat voivat moittia kuuden kuukauden kuluessa perinnönjakokirjan allekirjoittamisesta.