Uskottu mies perunkirjoituksessa

Uskottu mies on perunkirjoituksessa pakollinen osapuoli. Tämä vaatimus löytyy suoraan laista. Perintökaaren 20 luku 2 § toteaa, että ”Osakkaan, jonka hoidettavana pesän omaisuus on, tahi pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan on määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka sekä valittava sitä toimittamaan kaksi uskottua miestä.” Uskottu mies perunkirjoituksessa on näin siis pakollista ja perukirjaan vaaditaan uskotun miehen todistus pesän arvosta.

Uskottuja miehiä on perunkirjoituksessa kaksi. Heidän tehtävänänsä on todistaa perukirjassa, että he ovat arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan ja merkinneet ne oikein perukirjaan. Koska perukirja toimii myös kuolinpesän osakkaiden perintöveron määräämisen pohjana, on myös siltä osin tärkeää, että varat on siinä ilmoitettu oikein. Toki Verohallinto voi myös poiketa tästä perukirjaan kirjatusta arviosta, jos se omissa laskelmissaan päätyy toiseen tulokseen. Näin lopullinen, verottajan arvioima arvo, voi poiketa perukirjan arvoista. Perukirjaan merkitään myös vainajan kuolinhetken velat, joiden määrät uskotut miehet tarkistavat. Uskotun miehen olennaisena tehtävänä on siis tarkastaa pesän ilmoittaan ilmoittamat tiedot ja omaisuuden ja velan arvot.

Uskottuna miehenä voi toimia myös kuolinpesän osakas, eikä uskotulle miehelle ole mitään osaamisvaatimuksia, riittää että he ovat oikeustoimikelpoisia ja täysivaltaisia eli käytännössä täysi-ikäisiä, eivätkä he ole holhouksen alla. Toki pesän laajuudesta ja haasteellisuudesta riippuen kannattaa pohtia, olisiko ainakin toiseksi uskotuksi mieheksi hyvä ottaa asiantuntija, joka pystyy objektiivisesti arvioimaan pesän arvon. Etenkin jos pesä on monipolvinen ja sisältää monia eri omaisuuslajeja, kannattaa pohtia molemmiksi uskotuksi mieheksi ulkopuolista arvioijaa. Se voi todennäköisesti estää myös myöhempiä riitoja pesän osakkaiden kesken, kun voidaan todeta uskotun miehen tai parhaimmillaan molempien uskottujen miehien olleen puolueettoman henkilön. Esimerkiksi kiinteistön arvioinnin osalta voidaan pyytää kiinteistönvälittäjän arvio omaisuuden arvosta.

Uskotun miehen tehtävänä on arvioida pesän omaisuuden arvo, joten perinnönjaossa erimielisyydet voivat konkretisoitua, jos herää epäilys puolueellisesta arvioinnista tai osaamisen puutteesta ja näin seuranneesta väärästä omaisuuden arvonmäärityksestä. Valitettavasti näitäkin tilanteita tulee eteen. Yleispätevänä toimivana neuvona voi sanoa, että uskotuksi mieheksi kannattaa aina valita henkilö, jonka puolueettomuutta ei missään tilanteessa voi kyseenalaistaa.