Kuolinpesäosuuden myynti

Joskus perinnönjakoon ei haluta ryhtyä heti perunkirjoituksen jälkeen. Jos kuitenkin joku perillisistä tarvitsee rahallisen osuutensa kuolinpesästä, voi perinnönjaon vaihtoehtona olla kuolinpesäosuuden myynti. Kuolinpesäosuuden myynti voi tapahtua siten, että luovutuksen osapuolina ovat saman kuolinpesän osakas tai osakkaat tai kuolinpesäosuus voidaan myydä myös kuolinpesän ulkopuoliselle ostajalle. Toki kuolinpesäosuus voidaan myös lahjoittaa eli luovuttaa vastikkeettomasti tai vaikkapa alihintaan.

Kuolinpesäosuuden myynti tai muu luovutus on eri asia kuin perinnöstä luopuminen. Osakas on tässä tilanteessa ottanut perinnön vastaan ja vasta tämän jälkeen luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa saada perinnönjaossa jaettavia varoja. Voidaan puhua myös perintöosuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta.

On hyvä huomioida, että jos perilliset myyvät osuutensa samalle henkilölle siten, että koko kuolinpesä tulee kokonaisuudessaan yhden henkilön omistukseen, koko kuolinpesä lakkaa, eikä perinnönjakoa toimiteta.

Sopimus luovutuksesta

Mitä huomioitava

Kuolinpesäosuuden myynti on luonteeltaan irtaimen kauppaa. Tällöin kauppakirjaan ei tarvita esimerkiksi kaupanvahvistajan vakuutusta, vaikka kuolinpesäosuuteen kuuluisikin kiinteistöjä. Kuitenkin pesäosuuden myynnissä syntyy varainsiirtoverolain mukainen maksuvelvollisuus, koska se katsotaan varainsiirtoverolain mukaiseksi luovutukseksi kiinteistöjen tai arvopapereiden osalta. Tällöin on syytä eritellä kauppakirjaan, miten pesäosuuden hinta jakaantuu.

Kuolinpesäosuuden myynti tai muu luovutus on määritelty perintökaaressa. Sen mukaisesti vähimmäisvaatimuksena on, että tästä luovutuksesta laaditaan asiakirja, se on siis tehtävä kirjallisesti. Sopimus luovutuksesta kannattaa laatia mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta sen tulkinnasta ei tule myöhemmin epäselvyyksiä. Lisäksi voidaan todeta, että vaikka esimerkiksi sopimuksen todistamista ei ole lainsäädännössä vaadittu, on suositeltavaa, että se todistetaan oikeaksi. Näin myöhempi toteen näyttäminen voidaan myös varmistaa parhaiten.

Kun tulkitaan kuolinpesäosuuden myynnin sopimusta, voidaan lähteä olettamuksesta, että luovutuksensaaja on oikeutettu siihen jako-osuuteen, jonka luovuttaja olisi saanut, jos hän ei olisi luovuttanut omaa osuuttaan. Itse kuolinpesäosuuden ostaminen ei anna sen ostajalle vielä erillistä omistusoikeutta kuolinpesän varoihin, vaan jäämistön varat säilyvät kuolinpesällä siihen saakka, kunnes se jaetaan. Tällöin kuolinpesäosuuden kaupan perusteella ostajan saama omaisuus tarkentuu siinä vaiheessa, kun pesään tehdään perinnönjako.

Kuolinpesäosuuden myynnissä tai muussa luovutuksessa on tärkeä selvittää, tuleeko osapuolille seurauksia varainsiirtoveron, lahjaveron tai luovutusvoittoveron suhteen. Nämä kannattaa laskea tarkoin ennen luovutuksen toteuttamista, jotta asiassa ei tule myöhemmin mitään yllätyksiä.

Kuolinpesäosuuden luovutuksessa on huomioitava monesti useita eri näkökulmia, siksi kannattaakin perehtyä tarkoin aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön, ennen kun asiaa lähtee työstämään. Sopimus luovutuksesta kannattaa tehdä vasta huolellisen selvityksen ja taustatyön jälkeen.