Ennakkoluopuminen perinnöstä

Perintökaari mahdollistaa perinnöstä luopumisen. Vaikka elossa olevan henkilön jäämistöstä ei voi lain mukaan pätevästi sopia, on ennakkoluopuminen perinnöstä mahdollista tietyin edellytyksin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos perillinen hyväksyy testamentin tai ilmoittaa muulla tavoin kirjallisesti perittävälle luopuvansa perinnöstä, on ennakkoluopuminen pätevä. Tämä on myös ainoa hyväksyttävä asia, miten elossa olevan henkilön jäämistöstä voidaan sitovasti sopia. Luopuminen osoitettava nimenomaan perittävälle, esimerkiksi muille perillisille tehty ilmoitus ennakkoluopumisesta on tehoton. Perittävän ei tarvitse kuitenkaan esimerkiksi allekirjoittaa ennakkoluopumista, olennaista on, että hän on tietoinen tästä. Myös edunvalvojalle tai edunvalvontavaltuutetulle annettu luopumisilmoitus on pätevä. Perinnöstä voi luopua ennakolta kenen tahansa jälkeen.

Lakiosasta luopuminen

Muun kuin rintaperillisen (esimerkiksi aviopuolison) tekemä luopumisilmoitus on tehokas, vaikka hän ei saisikaan siitä korvausta. Lakiosaperillinen on kuitenkin oikeutettu vastikkeeseen tietyissä tilanteissa. Jotta perillinen tekisi ennakkoluopumisen perinnöstä tehokkaasti myös lakiosan osalta, on hänen saatava siitä kohtuullinen vastike tai hänen puolisolleen tai jälkeläisilleen on tultava testamentin tai lain mukaan lakiosaa vastaava osuus perittävän kuollessa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kohtuullinen vastike lakiosan osalta on esimerkiksi 80 % osuutta vastaava osuus lakiosan määrästä perinnöstä luopumisen hetkellä. Lakiosasta luopuminen ennakkoon käytännössä voidaan toteuttaa siis vain siten, että henkilö saa lakiosaansa vastaavan osuuden jo perinnönjättäjän eläessä. Tämä voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun perintönä on vaikkapa yritys tai maatila, joka halutaan jättää yhdelle perillisille ja asia halutaan hoitaa kuntoon jo vanhempien eläessä.

On tärkeä huomata, että luopuja ei voi peruuttaa sitovaa luopumisilmoitusta perittävän eläessä eikä myöskään tämän kuoleman jälkeen. On myös hyvä tietää, että ennakkoluopuminen sitoo myös luopujaperillisen velkojia. Pätevä luopuminen siis estää tämän perintöosuuden ulosmittauksen.

Ennakkoluopumisen tehottomuus

Jos ennakkoluopuminen perinnöstä tehdään silloin, kun luopuja on alle 18 -vuotias tai ei ole oikeustoimikelpoinen, tahdonilmaisu on tehoton. Lisäksi, jos lakiosaperillinen antaa luopumisilmoituksen ilman yllä mainittua korvausta, on ennakkoluopuminen osittain tehoton. Tällöin hän ei voi esittää vaatimuksia jäämistöön lakiosan ylittävältä osuudelta, mutta hän voi saada lakiosansa täysimääräisenä. Perillinen voi riitauttaa saamansa vastikkeen täysimääräisyyden ja näin saada osakkaan aseman kuolinpesään siihen asti, kunnes kysymys vastikkeen riittävyydestä on ratkaistu.

Jos luopuja on saanut vastiketta, mutta se ei ole riittävä, otetaan tämä määrä huomioon, kun lasketaan luopujan lopullista osuutta jäämistöön. Tällöin korvausta käsitellään samalla tavoin kuin saatua ennakkoperintöä.