Testamentin tiedoksianto

Testamentin saajan on annettava testamentti todisteellisesti tiedoksi jokaiselle perilliselle.  Jos vainajalta on jäänyt rintaperillisiä, ei vainajan mahdollinen leski ole perillinen, eikä testamenttia tarvitse antaa leskelle tiedoksi. Sen sijaan testamentin tiedoksianto on toimitettava kaikille lakimääräisille perillisille erikseen.  

Jos vainajalta ei jää rintaperillisiä ja testamentin tekijän perillisenä on eloonjäänyt puoliso, on testamentin tiedoksianto toimitettava sekä leskelle että ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille. Toissijaiset perilliset ovat niitä henkilöitä, jotka perimysjärjestyksen mukaan perivät ensiksi kuolleen puolison lesken kuoleman jälkeen.

Tiedoksiantomenettely

Testamentin tiedoksianto toimitetaan antamalla perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tämä tarkoittaa sitä, että testamentin tiedoksianto on voitava näyttää toteen, testamentista on laadittava oikeaksi todistettu jäljennös ja tämä jäljennös on annettava perillisille.

Testamentin tiedoksiannolle ei ole säädetty minimiaikaa. Takarajaksi on kuitenkin säädetty, että perinnön tai testamentin saaja on velvollinen saattamaan oikeutensa voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Tämä kymmenen vuoden määräaika on absoluuttinen, eikä sitä jatka esimerkiksi se, että testamenttia ei löydy ajoissa.  Parasta toki on, että testamentinsaaja täyttää velvollisuutensa nopeasti.

Pelkkä perukirjaan lisätty maininta siitä, että perittävä on tehnyt testamentin, ei täytä tiedoksiannon vaatimusta. Testamentti voidaan kuitenkin lukea ääneen perunkirjoitustilaisuudessa ja antaa heille testamentista oikeaksi todistettu jäljennös. Tällöin voidaan katsoa, että paikalla olleille perillisille on toimitettu testamentin tiedoksianto.

testamentin Tiedoksiannon jälkeen

Testamentin tiedoksiantoon ei velvollisuutta liittää selvitystä siitä, mitkä ovat perillisen oikeudet ja velvollisuudet tiedoksiannon jälkeen.  Kuitenkin hyvän testamentin tiedoksiantotavan mukaan perillisille annetaan riittävästi tietoa ja aikaa asian suhteen.

Riitävää on, että periliseltä otetaan vastaan tiedoksisaantikuittaus siinä vaiheessa, kun testementti annetaan hänelle tiedoksi. Todistustaakka siitä, että tiedoksi antaminen on tehty lain mukaan, on testamentin saajalla.

Perillisen on nostettava testamentin moitekanne 6 kk:n määräajassa saatuaan testamentista tiedon, jos testamenttia perillisen käsityksen mukaan rasittaa jokin laissa säädetty pätemättömyysperuste. Moiteaika alkaa kulua siitä, kun perillinen sai testamentista tiedon.

Lakiosaperillinen on oikeutettu saamaan lakiosansa tekemällä tässä samassa määräajassa eli kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksi saannista lakiosailmoituksen testamentin saajalle.  Jos lakiosaperillinen hyväksyy testamentin sellaisena kun se on annettu, se voi osaltaan estää häntä saamasta lakiosansa jäämistöstä, riippuen toki testamentista ja sen määräyksistä.