|

Edunvalvontavaltuutettu

Kuka voi toimia edunvalvontavaltuutettuna? On tärkeää, että edunvalvontavaltuutettu on luotettava henkilö, johon päämies eli valtuutuksen antaja luottaa. Edunvalvontavaltuutus perustuu luottamukseen, onhan lähtökohtaisesti siihen sisältyvä byrokratia ja raportointivaatimukset digi- ja väestötietovirastolle paljon vähäisemmät kuin holhoustoimilain mukaisessa edunvalvonnassa ja edunvalvojan roolissa. Toki halutessaan voi valtuuttaja antaa edunvalvontavaltakirjassa määräyksen, että edunvalvontavaltuutettu on velvoitettu raportoimaan omaisuuden hoidosta säännöllisin väliajoin holhoustoimiviranomaiselle.

Koska edunvalvontavaltuutettu voi hoitaa päämiehensä taloudellisia asioita valtuutuksen perusteella jopa hyvinkin laajasti, on henkilö mietittävä tarkasti. Lisäksi valtuuttajan on mietittävä, haluaako antaa valtuudet vaikkapa lahjoittaa omaisuuttaan. Jos näin halutaan, valtuuttajan on syytä miettiä toissijaisen valtuutetun ja varavaltuutetun henkilöt tarkkaan. On hyvä huomata, että valtuutettu ei voi toimia päämiehensä edustajana ja lahjoittaa tai myydä omaisuutta itselleen tai läheisilleen. Jos siis valtuutettuna on joku rintaperillisistä ja heille halutaan antaa lahjoituksia valtuutetun vielä eläessä, on valtuutettu esteellinen näissä tilanteissa edustamaan valtuuttajaa. Tällöin tarvitaan esteetön varavaltuutettu, joka voi tämän toimenpiteen hoitaa. Jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole mainittuna esteetöntä valtuutettua, on vaihtoehtona vain edunvalvojan määräyksen hakeminen digi- ja väestötietovirastolta tämän osalta. Vastaava tilanne voi tulla vaikkapa perinnönjaossa.

Tämä kuvastaa sitä, että valtuutetun roolia ja tehtäviä on syytä miettiä perusteellisesti, kun edunvalvontavaltuutusta laatii. Jos valtuutetulla on omaisuutta, jota voidaan mahdollisesti haluta siirtää rintaperillisille vielä päämiehen elossa olon aikana, on syytä miettiä, löytyykö esimerkiksi ystävistä tai kauemmista sukulaisista henkilöä, jonka voi nimetä varavaltuutetuksi tämän asian tiimoilta. Tämä on varmasti monille yksi haasteellisimpia asioita edunvalvontavaltuutusta pohtiessaan. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan kuitenkin mainita, että tämän henkilön on mahdollista toimia varavaltuutettuna vain niissä lahjoituksiin tai omaisuuden myyntiin liittyvissä tapauksissa, missä muut valtuutetut tai varavaltuutetut ovat esteellisiä.

Edunvalvontavaltuutetuksi määritellään aika usein puoliso. Tämä on aivan ymmärrettävää, onhan kyseessä läheinen henkilö, johon luotetaan. Kannattaa kuitenkin ilmoittaa myös toissijainen valtuutettu, joka voi tulla hoitamaan valtuutetun tehtävää, jos varsinainen valtuutettu tulee siihen kykenemättömäksi. On aivan mahdollista, että ikääntyessään myös puoliso sairastuu vakavasti tai menehtyy. On hyvä, että on nimettynä toinen henkilö, joka tällöin hoitaa päämiehen asioita.