| |

Toisessa EU-maassa asuvan henkilön perintö

Elokuussa 2015 astui voimaan EU:n perintöasetus, joka selkeytti EU:n sisällä tapahtuvien perintöasioiden hoitoa. Samalla se toi mukanaan muutoksia, jotka on hyvä myös kaikkien muissa EU -maissa asuvien suomalaisten huomioida. Perintöasetus koskee Tanskaa ja Irlantia lukuun ottamatta kaikkia EU -maita. Se koskee kaikenlaista kuoleman johdosta siirtyvää omaisuutta, joten sitä sovelletaan paitsi lakimääräiseen perimykseen myös testamenttiin.

On hyvä huomioida, että perintöasetusta ei sovelleta aviovarallisuussuhteisiin liittyviin kysymyksiin, joten puolisoiden aviovarallisuuteen ja perintöön liityyvät säännökset voivat joissain tapauksissa viitata eri maiden lainsäädäntöön.

Perintöasetuksessa on olennaista, että nykyään pääsääntöisesti vainajan viimeinen asuinpaikka määrittelee sen, minkä maan lainsäädäntöä kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa sovelletaan. Kuitenkin tilanteissa, joissa perittävä on muuttanut asuinvaltioon vain vähän ennen kuolemaansa, voi tässä tilanteessa tulla sovellettavaksi sen maan laki, johon hänellä on läheisempi yhteys. Se tuo tiettyä joustavuutta asuinpaikkaliittymään. On siis syytä huomioida, että lähtökohtaisesti kansallisuus ei ole merkitsevä asia, kun vainajan perimystä määritellään. Esimerkiksi Espanjaan asumaan asettuneen suomen kansalaisen jäämistöön sovelletaan Espanjan lakia, kuolinpesä selvitetään ja jaetaan Espanjan lainsäädännön mukaisesti -riippumatta omaisuuden sijaintipaikasta.

Perittävälle on annettu kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa perimykseen sovellettavaan lakiin. Hän voi määrätä, että perimyksessä sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jonka kansalainen hän on valinnan teko- tai kuolinhetkellään. Tämä määräys on annettava testamentin muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ulkomailla asuva henkilö haluaa, että hänen jäämistöönsä sovelletaan Suomen lakia, on järkevää tehdä testamentti hyvissä ajoin.

On hyvä huomata, että jopa EU -maiden sisällä on eroja siinä, miten esimerkiksi vastuu perittävän ja kuolinpesän velasta määräytyy. Asetuksen mukaan velkavastuuseen sovelletaan perimyksen sovellettavaa lakia.