| |

Avolesken asema

On hyvä tiedostaa, mikä on avopuolison tilanne liiton päättyessä toisen kuolemaan. Avopuolison asema on erilainen kuin aviopuolison, koska avioliittolain sääntöjä ei noudateta avopuolisoihin. Ensinnäkään avopuoliso ei ole vainajan kuolinpesän osakas, jos hän ei ole testamentinsaaja. Lisäksi verotuksellisesti on merkittävää se, että jos puolisoilla ei ole yhteisiä lapsia, toiselle puolisolle testamentilla jätetty perintö verotetaan toisen veroluokan mukaan. Tämä on hyvä huomioida, jos avopuolisolle halutaan antaa omistusoikeus toisen puolison perintöön. Jos puolisoilla kuitenkin on tai on ollut yhteisiä lapsia, perintövero määräytyy ensimmäisen perintöveroluokan mukaan, aivan samoin kuin aviopuolisoilla. Näin tehdään myös, jos aiemmin avioliitossa ollut pariskunta on avoliitossa. Vuonna 2011 tuli voimaan laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, jolloin tätä lakia sovellettaessa avopuolisot saavat suojaa avoliiton päättyessä. Lakia sovelletaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteisiä lapsia.

Jos avoparilla on yhteisiä lapsia, eloon jäänyt avopuoliso alaikäisten lasten huoltajana päättää lasten perimän omaisuuden hoidosta, ellei testamentissa määrätä tästä toisin.

Verotuksellisesti olennaista on, että jos avopuolison hyväksi tehdään omistusoikeustestamentti, veroluokka määrätyy samalla tavoin sen mukaan, onko puolisoilla lapsia vai ei. Kun mietitään puolisoiden tilannetta toisen kuoleman jälkeen, on siis hyvä pohtia tehdäänkö käyttöoikeustestamentti vai omistustusoikeustestamentti ja mitä halutaan omaisuudelle tapahtuvan toisenkin puolison kuoleman jälkeen.

Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Omaisuus on sen puolison omaisuutta, kenen nimiin se on hankittu. Avoliitossa noudatetaan siis nimiperiaatetta. Toki omaisuutta voidaan hankkia myös yhteisesti, jolloin puolisoiden välillä on yhteisomistussuhde. Jos muuta ei osoiteta, yhteisesti hankittu omaisuus katsotaan omistettavan yhtä suurin osuuksin.

Avopuoliso voi saada toimeentuloaan varten harkinnanvaraista avustusta kuolinpesältä. Se voi olla myös käyttöoikeus omaisuuteen.